Elállási jog

A premiumXL-től nyugodtan rendelhet! Cégünk minden termékére visszavásárlási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:

A Szolgáltató a Vevői számára a megvásárolt termékek vonatkozásában azok átvételétől számított 90 napon belül termék-visszaküldési lehetőséget biztosít a Weboldalon található feltételek szerint.

Az elállási jog minden tartalmi és formai követelményét a lenti törvényi előírásoknak megfelelően biztosítjuk, ez alól kivételt képez a 14 napos határidő, melyet a Szolgáltató 90 napra növel a Vevői maximális elégedettség miatt.

Elállási jog

Amennyiben a Szolgáltató által küldött termék nem nyerné el a Vevő tetszését vagy bármely más okból így dönt, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vevőnek a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül joga van indokolás nélkül elállni vásárlási szándékától. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha a Vevő elállási jogával élni kíván köteles az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatni a Szolgáltató-hoz e-mail üzenetben az info@premiumxl.hu e-mail címre.  Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül (beérkeznie nem kell 14 napon belül). A Vevő az elállási jogát a megrendelés és a termék átvétele közti időben is gyakorolhatja.

Elállási nyilatkozatminta:

Alulírott.........ezennek elállok a (dátum) Önökkel (H.T. Trade Service GmbH & Co. KG) megkötött adásvételi szerződéstől, melynek tárgya az alábbi termék:

(Termék neve)

Megrendelésre került: (Dátum) / Megérkezett (Dátum)

Megrendelő neve: (Név)

Szállítási cím: (Cím)

Dátum

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a szerint bizonyos termékek esetén a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát (így pl.: hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver esetében ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak).

Az elállási jog csak a fogyasztónak minősülő Vevők által gyakorolható, tehát azon személyek által, akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyek. Gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat) az elállási jog a vonatkozó jogszabályok alapján nem illeti meg.

Ha a Vevő eláll a vásárlási szándékától (a szerződéstől), a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott).

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli.
A Szolgáltató nem vállalja e költségek viselését. A Szolgáltató a visszafizetendő összeget, bankkártyás fizetés, banki átutalás esetén arra a bankszámlára utalja vissza, amelyről kifizetésre került a termék, illetve azon PayPal-os számlájára. A Vevő köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 90 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 90 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

Hogyan működik a visszaküldés?

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán küldött levél útján az alábbi címre: HT TRADE SERVICE GMBH U. CO. KG GmbH, Eversburger str. 32, Osnabrück, vagy elektronikus úton a info@premiumxl.hu email címre. Ebből a célból felhasználhatja a fentebb található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Az elállás/felmondás megérkezését haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek!

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Kérjük, tartsa meg a visszaigazolást a visszaküldésről, amíg a megrendelés értéke vissza nem térül.

Az eredeti csomagolás nélkül is vissza lehet küldeni a bútorokat, ha a csomagolás már nincs meg. Az eredeti doboz hiánya esetén az árut úgy kell csomagolni, hogy a küldésnél ne keletkezzen az árunak sérülése.

A visszaküldött áru nem lehet megrongált vagy használt, kivéve a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot (mint például: kipróbálás, a termék átnézése). Az ezt meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, kárért és költségért – tehát amennyiben a visszaküldött áru megrongált vagy olyan használat nyomait fedezni fel rajta, mely az általános elvárhatóság határán túl van – a Vevő felel. Ebben az esetben a Szolgáltató a Vevőre háríthatja a rongálásból vagy az áru használatából eredő értékcsökkenést, kárt és költséget, mely összeg a Vevőnek visszafizetendő összegből levonható.  Amennyiben a Vevő rendelési összeghez kötött kedvezményt vesz igénybe, a termék visszaküldésénél annak értékéből a kedvezmény százalékos arányban visszavonásra kerül, tehát a kedvezménnyel csökkentett érték kerül visszatérítésre.

Betöltés...